Skip to content

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid van de voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst op grond waarvan Sterker dan ooit aan de opdrachtgever een of meer zaken en/of diensten levert, vanaf het moment dat de opdrachtgever en Sterker dan ooit een afspraak voor een eerste dienst hebben ingepland.
 • Onder een Overeenkomst wordt verstaan: elke verbintenis en/of rechtsbetrekking tussen de opdrachtgever en Sterker dan ooit tot het leveren van zaken en/of diensten.
 • Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de Overeenkomst voor zover die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Tarieven, annulering

 • In de Overeenkomst is het door de opdrachtgever aan Sterker dan ooit verschuldigde tarief alsook de wijze en het tijdstip waarop de betaling daarvan dient te geschieden, opgenomen.
 • Alle tarieven zijn inclusief btw. Sterker dan ooit is te allen tijde gerechtigd om de tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de btw. Sterker dan ooit is daarnaast bevoegd de tarieven jaarlijks te verhogen.
 • Indien de opdrachtgever een afspraak annuleert binnen 24 uur voor de afgesproken dag en tijd zal Sterker dan ooit de reeds gemaakte kosten en het normaliter verschuldigde tarief in rekening brengen aan de opdrachtgever.

3. Betaling

 • De facturen ter zake de geleverde zaken en/of diensten worden per e-mail en/of per gewone post aan de opdrachtgever verzonden.
 • Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop de opdrachtgever in verzuim is, worden alle werkzaamheden van Sterker dan ooit worden opgeschort zolang het verzuim voortduurt.
 • Indien de opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling aan Sterker dan ooit en/ of op een andere wijze tekortschiet in de nakoming van één of meerdere op hem/haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Sterker dan ooit te maken (incasso- en andere gerechtelijke en/of buitengerechtelijke) kosten voor rekening van de opdrachtgever.

4. Conditie van de opdrachtgever

 • De opdrachtgever garandeert en verklaart dat hij/zij, behoudens de eventueel aan Sterker dan ooit meegedeelde gebreken, in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert en dat hij/zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij/zij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve training en dat deze training niet schadelijk is voor zijn/haar gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie.
 • De opdrachtgever zal geen gebruik maken van de door Sterker dan ooit aangeboden activiteiten en faciliteiten wanneer hij/zij in een toestand verkeert waarmee hij/zij de gezondheid, de veiligheid, het welzijn en/of de lichamelijke conditie van derden schaadt.
 • De opdrachtgever is verplicht de door Sterker dan ooit gegeven instructies en veiligheidsvoorschriften en de algemene voorwaarden en huisregels van het fitnesscentrum waar getraind wordt, na te leven.

5. Uitvoering door derden

 • Sterker dan ooit heeft het recht (delen van) de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren. Sterker dan ooit zal dit in overleg met de opdrachtgever doen.

6. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

 • Sterker dan ooit en opdrachtgever hebben beide, ten alle tijden, het recht om de samenwerking op elk gewenst moment te beëindigen.

7. Aansprakelijkheid

 • Sterker dan ooit is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor directe en/of indirecte schade geleden door de opdrachtgever en/of derden, voortvloeiend uit een ongeval, letsel of anderszins, van welke aard dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Sterker dan ooit.
 • Sterker dan ooit is evenmin aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of diefstal van kleding of andere bezittingen van de opdrachtgever behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Sterker dan ooit.
 • Sterker dan ooit heeft slechts een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever en kan dus niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet behalen van de gewenste resultaten.
 • Indien Sterker dan ooit toch aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het de door de verzekering van Sterker dan ooit in het voorkomende geval te verstrekken uitkering

8. Intellectuele eigendomsrechten

 • Sterker dan ooit behoudt de rechten en bevoegdheden die hem toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door de opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Sterker dan ooit. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Sterker dan ooit.
 • Alle door Sterker dan ooit verstrekte (schriftelijke) stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, enz. ten behoeve van de opdrachtgever, zijn te gebruiken door de opdrachtgever en zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik maar mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Sterker dan ooit openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op de Overeenkomst tussen Sterker dan ooit en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 • De rechter in de vestigingsplaats van Sterker dan ooit is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
Back To Top